นับพัน Lust (Lie, #1) มิรา

ISBN:

Published: March 2015

Paperback

320 pages


Description

นับพัน Lust (Lie, #1)  by  มิรา

นับพัน Lust (Lie, #1) by มิรา
March 2015 | Paperback | PDF, EPUB, FB2, DjVu, AUDIO, mp3, RTF | 320 pages | ISBN: | 4.47 Mb

ในชวงเวลาทีอันตรายทีสุด ความรักอาจผลิดอกออกชอ ณ ขณะนันสังกัดหนวย SEAL ผูแขงแกรงไมกลัวใครหนาไหนไมวาจะใตนำ เวหาหรือพืนดิน กเปนหนึงไมมีใครเทียบแต...ทำไมตองมาแพใหกับผูหญิงทีดูทาทางไรพิษสงแบบนี!-------------การพักรอนของเขาตองพังทลายลง เมือตองบุกปาฝาดงเขMoreในช่วงเวลาที่อันตรายที่สุด ความรักอาจผลิดอกออกช่อ ณ ขณะนั้นสังกัดหน่วย SEAL ผู้แข็งแกร่งไม่กลัวใครหน้าไหนไม่ว่าจะใต้น้ำ เวหาหรือพื้นดิน ก็เป็นหนึ่งไม่มีใครเทียบแต่...ทำไมต้องมาแพ้ให้กับผู้หญิงที่ดูท่าทางไร้พิษสงแบบนี้!-------------การพักร้อนของเขาต้องพังทลายลง เมื่อต้องบุกป่าฝ่าดงเข้าไปช่วยกลุ่มตัวประกันภารกิจมัดมือชกนี้ นับพัน ลูเซียโน โคลอฟสกี มีหรือจะปฏิเสธได้โดยมี ศุภรางศุ์ หนึ่งในตัวประกันสาวสวยที่หนีออกมาได้ช่วยนำทางช่วยนำทางเหรอ?

ช่วยให้หลงป่าล่ะสิไม่ว่า!“ฉันคิดว่ามาทางนี้นะคะ”“แต่เราเดินผ่านทางนี้มาสามครั้งแล้ว”“งั้นไปทางซ้าย...”“เราก็ไปกันมาแล้ว”“งั้นเราต้องไปทางไหนดีล่ะคะ”-------------เกิดมาเขายังไม่เคยต้องปวดหัวกับผู้หญิงคนไหนเท่านี้มาก่อนมันยากที่จะรับมือ และยากที่จะห้ามใจไม่รู้ตั้งแต่เมื่อไหร่ที่เขาไม่อาจละสายตาจากเธอได้อีกแล้วแต่เรื่องราวมันจะจบลงง่ายๆ จริงๆ น่ะหรือ...ไม่หรอก...นี่มันแค่เริ่มต้นเท่านั้นEnter the sum

Related Archive BooksRelated Books


Comments

Comments for "นับพัน Lust (Lie, #1)":


ksiazniczki.goodread100mbooks.club

©2010-2015 | DMCA | Contact us